Diweddariad Covid-19 >

Hanes

yn Llancaiach Fawr

 • Hanes ac Enw Tŷ

  Mae Llancaiach Fawr wedi’i leoli yn Ne Ddwyrain Cymru yn nyffryn bach y Nant Caiach, nant y mae’n dwyn ei enw ohoni. Mae’r safle wedi bod yn byw am bron i 4,000 o flynyddoedd. Credwn ei bod yn debyg bod annedd gynharach ar y safle, naill ai o dan y tŷ presennol neu o bosibl wedi’i ymgorffori ym mhen dwyreiniol yr adeilad.

  Credwyd yn flaenorol fod Maenor Llancaiach Fawr yn rhagddyddio Deddfau Undeb rhwng Cymru a Lloegr yn 1536 ac fe’i crybwyllwyd yn Nheithlen John Leland ym 1537. Fodd bynnag, mae dyddio modrwyau coed a gynhaliwyd gan y Tîm Amser yn awgrymu dyddiad cwympo coed y to (y rheini sydd â digon o bren sudd ar ôl i’w brofi) rhwng 1548-1565, yn hwyrach na’r hyn a dybiwyd yn wreiddiol. Felly, gallai Amserlen Leland gyfeirio at dŷ cynharach ar y safle neu dŷ yn perthyn i’r Prichard’s ym mhlwyf Gelligaer – roedd y plwyf gynt yn cynnwys Dowlais ger Merthyr Tudful, sef o ble daeth y gangen hon o’r teulu yn wreiddiol felly gallai Leland fod yn cyfeirio. i’w tŷ yn Nowlais.

  Mae’r chwilio am darddiad y tŷ yn parhau ac mae presenoldeb marciau aradr crib a rhych canoloesol yn dangos defnydd amaethyddol hir sefydlog o’r tir o amgylch y faenor bresennol. Mae’r gwaith o adeiladu lloc palisog enfawr yn y cae cyfagos wedi’i ddyddio i 1494 BCE trwy ddyddio carbon – mae amodau delfrydol y traciau, y dŵr a’r tir gwastad wedi gwneud yr ardal fach hon yn lleoliad demtasiwn i fyw am filenia.

  Y Maenordy Heddiw

  Adeiladwyd y Maenordy ar gyfer teulu Prichard (ap Richard) pan nad oedd ‘genedigaeth dyner’ yn warant o ddiogelwch ac fe’i hadeiladwyd i’w amddiffyn. Mae’r waliau’n 4 ’(1.2 metr) o drwch ac roedd mynediad rhwng lloriau trwy risiau y tu mewn i’r waliau. Gellid rhannu’r tŷ cyfan yn ddau pe bai rhywun yn ymosod arno a dim ond y rhai yn yr adain ddwyreiniol ddiogel oedd â mynediad i dwr y tŷ bach (toiled). Mae lloriau cadarn a ffenestri bach ar y llawr gwaelod yn dystiolaeth bellach o gynnwrf Morgannwg yr 16eg Ganrif.

  Wrth i amser fynd yn ei flaen dechreuodd teulu Prichard gyfres o welliannau i’w cartref i ddangos eu cyfoeth a’u ffyniant cynyddol. Yn 1628 ychwanegwyd y Grand Staircase ac roedd dwy ystafell wedi’u panelu’n hyfryd a seliwyd nifer o’r grisiau mewngyrsiol. Ar yr un pryd gosodwyd gardd ffurfiol.

  Mae bodolaeth darnau a grisiau sydd wedi’u murio i fyny dros y blynyddoedd yn arwain at y sefyllfa ddiddorol lle mae mwy o ffenestri i’w gweld o’r tu allan i Faenor Llancaiach Fawr nag y gellir eu gweld o’r tu mewn.

  Tarddiad ac Enw Llancaiach Fawr

  Efallai y bydd y cyfeiriad cynharaf yn ‘Amserlen’ Leland. Wrth ymweld â Morgannwg yn sgil y Deddfau Undebol o 1536, nododd John Leland nad oedd ond ‘tri boneddwr enwogrwydd’ yn Senghenydd, dau ohonynt yn Edward Lewis a David ap Richard. Mae’n disgrifio David Richarde, annedd yn ‘Kellhle Gare’ yn ‘Huhkaihac’. Daw ‘Kelthle Gare’ o gyfeiriad arall a dyma’r plwyf yr ydym yn ei alw bellach yn Gelligaer, a byddai’n ymddangos yn rhesymol tybio mai ymgais yw trawslythrennu ‘Uwch Caiach’, ‘Y Tŷ’ uwchben yr (afon) Caiach yw ‘Huhkaihac’.

  Mae’r sillafu ‘gare’ hefyd yn dangos nad yw’r ynganiad lleol heddiw wedi newid yn sylweddol mewn pedwar can mlynedd. Mae’r cyfeiriad nesaf y gallwn ddod o hyd iddo yn setliad priodas Edward Prichard ym 1578, sy’n sôn am ‘blasty cyfalaf o’r enw Glankayach’, Yma mae ‘Glankayach’ yn golygu ‘(y tŷ) ar lan y (afon) Caiach’. Defnyddir yr enw hwn trwy gydol y ganrif ganlynol, fel arfer ar ffurf ‘Glancayach’ ond ymddengys iddo gael ei newid i ‘Llancaeach’ rywbryd yn y ddeunawfed ganrif ac yn ddiweddarach o hyd i’w sillafu modern.

  Datgelodd cyfres o ymchwiliadau yn ystod camau cyntaf adfer Ysgol Bensaernïaeth Cymru Llancaiach nifer o nodweddion anghyffredin iawn ynghyd â chadarnhau bod y tŷ yn llawer hŷn nag a feddyliwyd yn wreiddiol cyn cynnal unrhyw astudiaethau manwl. Daeth yn amlwg bod y tŷ wedi’i adeiladu gyda diogelwch ei ddeiliaid fel y prif amcan.

  Mae hyn yn cyfrif am y nifer rhyfeddol o risiau rhyng-furlun serth yn yr adeilad. Hyd yn oed heddiw mae’r tŷ yn awgrymu lloc amddiffynnol, gyda’i waliau enfawr, ffenestri bach ar y llawr gwaelod ac aer gwaharddol. Mae tystiolaeth arall yn dangos bod cystadlu brwd ar y pryd ac mewn cenedlaethau diweddarach – rhwng cangen Lewis o’r teulu yn y Fan a changen Prichard yn Llancaiach Fawr. Efallai bod y tŷ wedi’i adeiladu felly fel amddiffyniad rhag gweithredu tramgwyddus neu ddial posib.

  Goroesiad y dystiolaeth ar gyfer y trefniant amddiffynnol Tuduraidd hwn sy’n gwneud Llancaiach Fawr yn unigryw.

  Hanes Teulu Prichard

  Roedd y Prichards yn falch o’u treftadaeth, yn ymffrostio am eu hel achau, ac yn tynnu sylw at eu disgyniad o Ifor Bach. Roedd Ifor Bach, a ddisgrifiwyd gan Gerald of Wales fel ‘dyn o statws byr ond dewrder da’ yn un o’r hynafiaid cyffredin a rannwyd gan y Prichards a ‘Lewis’ y Fan (ac yn ddiweddarach St. Fagans).

  Ar ryw adeg o bosibl ar ôl digwyddiad yn ymwneud â llofruddio perthynas i Edward Lewis yn ôl pob golwg gan was i Edward Prichard (hŷn), mae’n ymddangos bod ochrau Lewis a Prichard o’r teulu wedi cwympo allan gyda’i gilydd gan arwain at ffrwgwdau – ar un achlysur yn Eglwys Gelligaer! Roedd yna achosion llys hefyd yn ymwneud ag Edward a’i ddau fab ac aelodau o deuluoedd Lewis a Williams o Gelligaer. Daethpwyd ag un ar ddeg o achosion gerbron Siambr y Seren, yn ymwneud ag Edward Prichard a’i fab David. Roedd y troseddau hyn yn cynnwys:

  “Brwydro yn eglwys Gelligaer”, “ymosodiad ym Merthyr” a “gwrthwynebiad i arestio”

  “Ymosodiadau yng Nghaerdydd a cham-drin yn y sesiynau yno”;

  “Ymosodiad gan Edmund Lewis wrth ddial yn erbyn David Prichard am ymdrechion i roi marchnad anghyfreithlon i lawr ar fynydd, o’r enw Ffait-y-Waun” (Ffair-y-Waun?)

  “Ymosodiad a therfysg yn Gelligaer gan David Prichard, ei frawd Thomas a’i ddyn, Stephen Rooke”;

  “Ymosodiad gan David Prichard, ei frawd Thomas a’i ddyn Stephen Rooke ar dŷ Edward William, iwmyn, ac ymosodiad yn Gelligaer”

  “Llwgrwobrwyo tyst i gyfaddef dyngu anudon mewn siwt flaenorol”.

  Cyrnol Prichard

  Nid yw’n sicr yn union pan anwyd Edward Prichard ond credwn iddo fod yn weddol gynnar yn yr 17eg ganrif, tua 1610 o bosibl. Nid ydym ychwaith yn gwybod lle cafodd ei eni oherwydd credir bod gan deulu Prichard fwy nag un tŷ, er mai ef yw’r mwyaf yn debygol mai Llancaiach Fawr oedd ei fan geni.

  Yn anffodus ychydig a wyddys am ei fywyd cynnar. Daeth i amlygrwydd yn ystod cyfnod y Rhyfel Cartref. Erbyn hyn, byddai eisoes wedi priodi Mary Mansel (yn yr 1630au o bosib), ac mae’n debyg y byddai ei blant wedi cael eu geni – ei ddau fab wedi “marw’n ifanc”. Mae llawer o hyn yn dybiedig, hyd yn hyn ychydig o gofnodion am y cyfnod hwn o’i fywyd sydd wedi dod i’r amlwg. Efallai mai dim ond iddo ymddwyn ei hun, yn wahanol i lawer o’i gyndeidiau a dreuliodd lawer o’u hamser yn y llys ac felly mae eu gweithgareddau wedi’u cofnodi!

  Yr hyn sy’n sicr yw iddo ddal swydd Siryf Morgannwg yn 1638 a’i benodi’n Ynad Heddwch ym 1640, swydd a ddaliodd trwy gydol y Rhyfel Cartref hyd ei farwolaeth ym 1655.

  Cefnogodd Edward Prichard achos y Brenhinwyr tan ail hanner 1645, pan newidiodd, fel y mwyafrif o uchelwyr Cymru, ei deyrngarwch i’r ochr Seneddol. Roedd hi’n hwyr eleni y cafodd ei benodi’n Llywodraethwr Castell Caerdydd. Ym mis Chwefror 1646, daliodd y Castell yn selog i’r Seneddwyr yn erbyn gwarchae dan arweiniad Edward Carne. Cafodd ei ganmol hefyd “am ei gysondeb yn y berthynas honno” ar ôl brwydr Sant Fagans (1648), gan y Cyrnol Horton, buddugwr y Senedd.

  Mae’n hysbys bod Edward Prichard hefyd wedi’i benodi’n un o’r Comisiynwyr Sir ar gyfer gweinyddu’r Ddeddf Taenu (yr Efengyl yng Nghymru), a’i fod felly wedi gallu archwilio clerigwyr am “dramgwydd, malaenedd a phreswylio. ”. Gwyddys ei fod yn Fedyddiwr, ac yn aelod o grŵp a gyfarfu yn Graig-yr-Allt, Eglwysilan. Credir iddo gael cydymdeimlad Piwritanaidd.

  Yn anffodus ar ddiwedd 1649 bu farw ei wraig. Ym mis Hydref, ychydig oriau cyn ei marwolaeth, ysgrifennodd lythyr at ei brawd, yn gofyn iddo wneud trefniadau ar gyfer magwraeth eu dwy ferch, gan nad oedd unrhyw foneddigion yn lleol a allai roi sylw i’w haddysg. Rhaid bod colli ei wraig a’i gwahaniad tebygol oddi wrth ei ferched wedi bod yn ergyd chwerw, oherwydd ni phriododd byth eto. Goroesodd ei wraig o ddim ond chwe blynedd.

  Brenin Siarl I.

  Ganed Charles Stuart yng Nghastell Dunfermline ar 19eg Tachwedd 1600, yn fab iau i James 6ed o’r Alban a olynodd i orsedd Lloegr a dod yn James 1af Lloegr ym 1603.

  Yn wahanol i’w frawd hynaf Henry, roedd Charles yn blentyn sâl, yn dioddef o gymalau gwan yn ei goesau a rhwystr lleferydd, a oedd o bosibl yn achos ei swildod a’i warchodfa. Roedd yn benderfynol o oresgyn yr anawsterau hyn ac yn y pen draw daeth yn farchog medrus a chyflawnodd mewn llawer o chwaraeon fel tenis, er y gallai’r penderfyniad hwn fod wedi arwain at ei ystyfnigrwydd yn ddiweddarach mewn bywyd.

  Arhosodd yn yr Alban tan Awst 1604, pan ddaethpwyd ag ef i Loegr i gael gofal gan Syr Robert a’r Arglwyddes Cary nes ei fod yn un ar ddeg oed. Roedd yn arferol i blant genedigaeth fonheddig dreulio eu blynyddoedd cynnar gyda theuluoedd heblaw eu teuluoedd eu hunain. Cafodd ei drin yn fawr iawn fel babi’r teulu Brenhinol ac ymddengys mai ef oedd ffefryn ei fam, ond serch hynny cafodd addysg dda ac roedd yn grefyddol iawn. Datblygodd gariad at y celfyddydau a cherddoriaeth hefyd.

  Daeth Charles yn etifedd yr orsedd ar farwolaeth ei frawd Henry, yn ôl pob tebyg o dwymyn teiffoid, ym mis Tachwedd 1612. Felly cafodd ei baratoi i frenhiniaeth a llwyddodd i’r Orsedd ar farwolaeth ei dad ym mis Mawrth 1625.

  Roedd yn briod yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn â’r dywysoges Babyddol bedair ar ddeg oed, Henrietta Maria, ac er nad oeddent yn hapus ar y dechrau, daethant yn ymroi i’w gilydd yn ddiweddarach. Bu iddynt wyth o blant, a bu farw tri ohonynt yn ifanc.

  Nid oedd Charles yn wleidydd da, a dylanwadwyd yn fawr arno ar ddechrau ei deyrnasiad gan ei ffrind, George Villiers, Dug Buckingham, y gwnaeth ei gyngor trychinebus ynghylch polisi tramor, a galwadau Charles am arian i ymladd rhyfeloedd annoeth, achosi’r cychwynnol rhwyg rhwng y Brenin a’i Senedd. Cafodd Buckingham ei lofruddio ym mis Awst 1628, ond erbyn hynny roedd llawer o ddifrod wedi’i wneud ac ym 1629 diddymwyd y Senedd ac ni chafodd ei galw eto am yr un mlynedd ar ddeg canlynol, y Brenin yn dewis llywodraethu heb eu cyngor.

  Yn ystod ei flynyddoedd o lywodraethu heb y Senedd, ymddengys bod Charles wedi colli cysylltiad â barn a phryderon ei bynciau mewn materion gwleidyddol a chrefyddol. Tyfodd yr wrthblaid iddo, yn enwedig ymhlith y Piwritaniaid ac ni ddangosodd fawr o sgil mewn diplomyddiaeth wrth iddo geisio adennill ei awdurdod, oherwydd roedd yn dal i drin y Senedd â dirmyg.

  Y Rhyfel Cartref

  Parhaodd anfodlonrwydd i dyfu ledled y wlad tan Awst 22ain 1642 pan wnaeth Charles alwad ffurfiol i arfau yn erbyn y Senedd, a chodi ei safon yn Nottingham. Chwythodd gwynt blustery i lawr eto ac roedd llawer yn gweld hyn fel arwydd gwael ar gyfer y dyfodol. Ymladdwyd brwydr draw gyntaf y Rhyfel Cartref yn Edgehill, ond profodd i fod yn ddiamheuol. Wrth i Lundain gael ei dal gan y Senedd, sefydlodd Charles ei Lys yn Rhydychen.

  Nid oedd y Brenin ychwaith yn dactegydd milwrol da. Ymladdwyd llawer o frwydrau ac ysgarmesoedd ond ar y cyfan roeddent yn amhendant tan Orffennaf 1644 pan brofodd brwydr Rhostir Marston yn bendant gyda threchu byddin y brenin. Er bod ei luoedd wedi gwanhau’n fawr a bod arian yn brin, dewisodd y Brenin ymladd ymlaen er bod yr ochr Seneddol yn cynnig cymodi.

  Ym mis Mehefin 1645, yn Naseby, dinistriwyd gwir obeithion Charles ’o’r diwedd, ei fyddin yn cael ei llwybro a’i rhannu’n llwyr. Cafwyd hyd i ddogfennau yn dangos ei fod yn barod i ofyn am gymorth gan y Ffrancwyr a’r Gwyddelod, gan wneud consesiynau i’r Catholigion ei fod wedi gwrthod i’r Presbyteriaid, gan ddangos felly na ellid ymddiried ynddo. Hyd yn oed wedyn, ni fyddai ei natur ystyfnig yn caniatáu iddo ildio.

  Gwnaeth dros Gymru a’r Gorllewin, gan obeithio casglu lluoedd eto. Bryd hynny y daeth i Llancaiach Fawr a chael trafodaethau gydag Edward Prichard, ond roedd y rhain yn amlwg yn aflwyddiannus oherwydd yn fuan wedi hynny datganodd Prichard, fel llawer o aelodau eraill bonedd Cymru, dros y Senedd.

  Yn y pen draw, gwnaeth Charles i’r Alban gan obeithio y gallai ddod i ryw gytundeb a fyddai’n gwarchod y Frenhiniaeth ond profodd ei ddyblygrwydd yn ormod. Fe’i trosglwyddwyd i’r ochr Seneddol a’i gymryd yn garcharor. Er iddo gael ei drin â pharch, roedd wedi colli llawer o’i rym fel Brenin. Yn ei ymdrechion i adennill y pŵer hwn, roedd yn dal i fod yn gwbl annibynadwy yng ngolwg llawer.

  Roedd wedi ei garcharu yn Hampton Court, ond diancodd i Ynys Wyth, dim ond i gael ei gymryd yn garcharor unwaith eto, y tro hwn yn cael ei warchod yn agosach. Yr holl amser hwn fe geisiodd yr wrthblaid ddod i delerau ag ef ond gan fod anghytgord bellach rhwng y Senedd a’r fyddin, ceisiodd Charles chwarae un ochr i ffwrdd yn erbyn y llall, gan brofi ei natur annibynadwy unwaith eto. Parhaodd ysgarmesoedd a gwrthryfeloedd i gefnogi’r Brenin, ond ymdriniwyd â hwy yn gyflym. Profodd yr “Ail Ryfel Cartref” hwn fel ei gwymp. Roedd Oliver Cromwell a’i fab-yng-nghyfraith Henry Ireton i fod yn allweddol yn y galw am ddwyn Charles i dreial.

  Daethpwyd â Charles i Lundain a rhoi cynnig arno am Frad. Er iddo wneud amddiffyniad dewr a huawdl o’i weithredoedd, fe’i cafwyd yn euog serch hynny a nododd ei Warant Marwolaeth, a lofnodwyd gan bum deg naw o ddynion, y dylid “rhoi’r Brenin i farwolaeth trwy dorri ei ben oddi ar ei gorff.” Cafodd ei ddienyddio ar y sgaffald a adeiladwyd at y diben y tu allan i Balas Whitehall, ar Ionawr 30ain 1649.

  Y Gerddi

  Pan brynodd Cyngor Dyffryn Rhymney Faenor Llancaiach Fawr, cynhaliwyd arolwg gwyddonol trylwyr o’r ardd er mwyn darganfod a oedd unrhyw dystiolaeth o ddyluniad yr ardd wreiddiol yn dal i fodoli. Gan fod yr ardal wedi dod yn fferm weithredol dros y blynyddoedd, roedd unrhyw arwyddion gweladwy wedi hen ddiflannu ond yn ffodus, o dan y ddaear roedd digon o amlinelliadau a grawn paill ar ôl i roi rhyw syniad inni o sut y gallai rhannau o’r ardd fod wedi edrych a beth a blannwyd yno. Felly plannodd y Cyngor yr ardd yn wreiddiol yn unol â’r dystiolaeth hon.

  Fodd bynnag, penderfynwyd yn ddiweddarach ychwanegu rhai elfennau a allai fod wedi bod mewn unrhyw ardd o’r unfed ganrif ar bymtheg neu’r ail ganrif ar bymtheg fel yr ardd Pwll, Shady Walk a Knot ac ati. Diolch i ymdrechion “Cyfeillion Llancaiach”, a ddarparodd yr arian a rhywfaint o gymorth corfforol ochr yn ochr â’n staff, datblygwyd yr ardaloedd hyn yn fuan, ynghyd â gerddi Perllan, Ffiseg, Cyfrin a Llysiau, gan ddal i gadw’r cynllun gwreiddiol yn yr ardal Ffurfiol ym mlaen y Faenor.

  Cymaint â phosibl rydym yn ceisio tyfu’r math o blanhigion a fyddai wedi cael eu tyfu mewn gardd o gyfnod y Faenor. Mae’r berllan yn cynnwys amrywiaethau o afalau nad ydyn nhw bellach i’w cael yn aml fel “Decio”, “Paradise”, a “Catshead” ymhlith eraill. Mae planhigion yn cael eu tyfu yn yr ardd Ffiseg a fyddai wedi cael eu defnyddio ar gyfer iachâd, defnydd cartref a phersawr ac ati.

  Tra bod ein gerddi yn datblygu’n barhaus, gobeithiwn eu bod yn cadw rhywfaint o swyn y gerddi cynnar ac y gallai ein hymwelwyr gael awgrym o’r hyn a allai fod wedi ei fwynhau gan genedlaethau cynharach a gymerodd bleser mor fawr ac a wnaeth ddefnydd cystal o’r dymunol hon.