Diweddariad Covid-19 >

Teithiau Ysbrydion

yn Llancaiach Fawr

 • Bydd Teithiau Ysbryd yn dychwelyd!

  Mae tymor Teithiau Ysbryd wedi dod i ben. Fodd bynnag, ewch i’n tudalen ‘Beth sy’n digwydd’ ar ein gwefan am fanylion argaeledd archebu.

  Mae digwyddiadau ysbrydion arbennig gyda’n partneriaid yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Gweler ein tudalen ‘Beth Sydd Ymlaen’ am ragor o fanylion. Y prif dymor ar gyfer Ghost Tours yw Hydref, Tachwedd a Rhagfyr.

  Oherwydd natur yr adeilad, dim ond llawr gwaelod y maenordy y bydd modd i ymwelwyr ag anawsterau symudedd gael mynediad iddo ar gyfer y daith ysbrydion. Mae hyn oherwydd deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a’r asesiad risg sydd ar waith.  Bydd archebion o’r natur yma am bris gostyngol oherwydd bod y daith yn fyrrach, a rhaid gwneud hynny naill ai drwy ffonio’r dderbynfa ar 01443 412248 neu e-bostio llancaiachfawr@caerffili.gov.uk.

  Nodiwch bod archebu ymlaen llaw yn hanfodol achos bod rifau derbyniad yn gyfyngedig.

  Edrychwch ‘Llancaiach Fawr – Ysbrydion’ ar YouTube.

  Mae tymor Teithiau Ysbryd wedi’u dod i ben eleni, ond os nad ydych yn gallu dod am Daith Ysbryd am unrhyw reswm, dyma rhai o’r fideos mwyaf boblogaidd am ysbrydion Llancaiach ar YouTube.

  Nodiwch ni fydd y brofiadau yn y fideos yr un peth yn ystod ein Taith Ysbryd. Ni fydd unrhywbeth yn sefydlog i westeion, ni fydd ddau teithiau ysbryd yn byth yr un!

  Sam a Colby yn Llancaiach Fawr- YouTube
  Fy hysbryd a fi- YouTube
  Mwyaf Bwgan- Youtube

  Ydy'r Faenor Llancaiach Fawr yn aflonyddu??

  Un o’r cwestiynau fwyaf amlaf a ofynnir ym Llancaiach Fawr. Yr ateb yw … Ydy mai yn!

  Gall preswylwyr blaenorol, aelodau staff a llawer o ymwelwyr i gyd dystio i ddigwyddiadau digymell ac mae ein henwogrwydd wedi lledu ers i benodau teledu o raglen ‘Most Haunted’ a John Sparkes ‘Ghost Story’ gael eu ffilmio yma. Broffidiwch Ysbrydion Llancaiach yma i’ch hun.

  Mae gan Faenor Llancaiach Fawr enw da haeddiannol am gael ei aflonyddu. I brofi’r awyrgylch iasol, archebwch daith ysbryd ac ymgolli ar daith goglais asgwrn cefn o amgylch y Maenordy sydd wedi’i oleuo’n gynnes.

  Tymor Taith Ysbryd

  Mae gan Faenor Llancaiach Fawr enw da haeddiannol am gael ei aflonyddu. I brofi’r awyrgylch iasol, archebwch daith ysbryd ac ymgolli ar daith goglais asgwrn cefn o amgylch y Maenordy sydd wedi’i oleuo’n isel.

  Mae teithiau ysbryd ar gael trwy gydol misoedd y gaeaf ar nosweithiau Gwener a Sadwrn.

  Mae’r niferoedd yn gyfyngedig am resymau diogelwch ac mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw. Nid ydym yn mynd â phlant o dan 16 oed ar deithiau ysbryd oni bai efo oedolyn ar y Daith Ysbryd Teulu.

  COFIWCH: nid ydym yn trwsio unrhyw beth felly ni allwn sicrhau y bydd y Tŷ yn weithredol.

  Sylwch: Nid yw Teithiau Ysbryd ar gael ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19

  Ffoniwch 01443 412248 neu e-bostiwch llancaiach-fawr@caerphilly.gov.uk os ydych am holi am archeb grŵp taith ysbryd.

  Mathau o deithiau ar gael...

  Teithiau Ysbryd

  Taith o amgylch y Faenor yng ngolau cannwyll i glywed straeon gwir am y pethau anghyffredin sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.
  Yn para tua. 1 ½ awr.
  Pris: £ 18.50 y pen

  Teithiau Ysbryd Teulu

  Ar gais poblogaidd rydym wedi cyflwyno cyfle i bobl ifanc 12 - 15 oed fynd ar y daith gyda’u teuluoedd.Lasts approx. 1 1/2 hours.
  Price: £18.50 per adult / £14.50 per young person

  Taith Ysbryd Calan Gaeaf

  Dyddiadau a phrisiau 2021 i'w cadarnhau

  Llancaiach Paranormal

  Taith gyda’r nos o amgylch y tŷ gyda straeon am lawer o’r digwyddiadau ysbrydion a brofwyd dros y blynyddoedd. Bydd staff yn defnyddio offer a ddefnyddir gan lawer o helwyr ysbrydion mwyaf blaenllaw’r byd yn ystod y daith. Mae E.M.F. Bydd mesuryddion, Synwyryddion Effaith Maes, Pympiau E.M., synwyryddion Cyfeiriad ac Agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni. Efallai y byddwch hyd yn oed yn clywed E.V.P neu ddau!

  Ffoniwch 01443 412248 i gael dyddiadau ac argaeledd 2021.

  Pris: £ 18.50 y pen

  Mynediad i Llancaiach Fawr ar gyfer Grwpiau Ymchwilio Paranormal eraill

  Mae gan Faenor Llancaiach Fawr hanes hir o weithgaredd paranormal ac mae’n ymddangos mewn rhestr o’r 10 adeilad mwyaf ysbrydoledig yn y wlad. Maenordy lled-gaerog ydyw a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1530 ac mae bellach yn Adeilad Rhestredig Gradd 1.

  Yn ystod y dydd mae’r Faenor ar agor i’r cyhoedd ac yn cael ei breswylio gan ddehonglwyr mewn gwisg sy’n darlunio bywyd ym 1645, gyda’r nos, mae preswylwyr blaenorol yn aml wedi gwneud eu presenoldeb yn hysbys … ac mae’r manylion wedi’u cofnodi!

  Os ydych am gynnal eich ymchwiliad eich hun, gan ddefnyddio’ch offer eich hun, mae’r cyfleusterau canlynol ar gael i hyd at 20 o bobl (gan gynnwys ymchwilwyr) ar gost o £ 75 y pen ar brynhawniau / nosweithiau Gwener rhwng Ebrill a diwedd Medi o 3pm -11pm.

  • Defnyddio’r Ganolfan Addysg ar gyfer darlithoedd, gweithdai a thrafodaethau.
  • Pryd bwffe fforc poeth 2 gwrs gyda gwydraid o win yn y Ganolfan Ymwelwyr. (Mae’r adeilad hwn hefyd wedi bod yn lleoliad ffenomenau anesboniadwy).
  • Taith dywysedig o amgylch y Faenor gan 2 aelod o staff yn tynnu sylw at natur a meysydd gweithgaredd blaenorol, ar ôl i’r Faenor gau i’r cyhoedd.
  • Mynediad i’r Faenor i gynnal ymchwiliadau gwyddonol rhwng 7 pm-11pm. Sylwch: Mae ein polisi yswiriant yn ei gwneud yn ofynnol i ddau aelod o staff Llancaiach fod yn bresennol yn y Faenor gyda’r grŵp yn ystod yr ymchwiliad.
  • Mannau parcio pwrpasol a the a choffi wrth gyrraedd
  • Mae’n ddrwg gennym na allwn gynnig mynediad dros nos o dan delerau ein hyswiriant.

  Ar gyfer Ymweld â Grwpiau Paranormal, cysylltwch â Lesley Edwards, Rheolwr Cyffredinol neu e-bostiwch edwarl2@caerphilly.gov.uk