Diweddariad Covid-19 >

Hygyrchedd

yn Llancaiach Fawr

 • Mae Llancaiach Fawr wedi ymrwymo i weithio tuag at ‘Mynediad i Bawb’ a rhannu’r maenordy hardd a hanesyddol hwn gyda phawb.

  Y safle

  Mae Llancaiach Fawr yn cynnwys y Maenordy, Canolfan Ymwelwyr, Bloc Addysg ar gyfer grwpiau ysgol, gerddi ffurfiol ac anffurfiol. Yn aml cynhelir digwyddiadau ar laswellt wedi’i dorri ar lefel y Ddôl ac weithiau ar Cae Hir- porfa.

  Mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn cynnwys lolfa goffi, bwyty ystafell wydr, siop anrhegion ac arddangosfa am hanes y Faenor a’i thrigolion.


  Parcio

  Mae 6 bae parcio dynodedig i’r anabl tua 20 metr o’r fynedfa i’r dderbynfa. Mae man gosod y tu allan i fynedfa’r ganolfan ymwelwyr ac mae palmant onglog bach o’r ffordd i fyny i’r palmant, sydd wedyn yn arwain i’r ganolfan ymwelwyr. Mae 3 bae parcio dynodedig i’r anabl yn y maes parcio isaf yn agosach at fwyty’r ystafell wydr a’r ystafell ddigwyddiadau. Mae’r meysydd parcio wedi’u palmantu neu eu tarmio. Mae’r maes parcio isaf ar lethr ysgafn.

  Ar gyfer digwyddiadau mawr mae parcio cyffredinol ar Cae Hir sy’n arwyneb anwastad ond mae’r maes parcio uchaf wedi’i gadw ar gyfer parcio Bathodyn Glas. Unwaith y bydd hynny’n llawn, defnyddir system gollwng wrth y brif fynedfa ar gyfer teithwyr anabl.


  Toiledau

  Yn y Ganolfan Ymwelwyr mae dau doiled unisex sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn; un ger y dderbynfa (trosglwyddiad llaw chwith) ac un ger bwyty’r ystafell wydr a’r ystafell ddigwyddiadau (trosglwyddiad ar y dde).

  Yn y Bloc Addysg mae toiled hygyrch i gadeiriau olwyn trosglwyddo yn y toiled dynion a thoiled hygyrch i gadeiriau olwyn trosglwyddo yn nhoiledau’r merched.

  Mae un ciwbicl hygyrch yn yr holl doiledau.

  * Sylwch nad oes cyfleusterau toiled i’r cyhoedd yn y Maenordy.


  Arwynebau

  Mae lloriau cerrig llyfn neu loriau finyl gwrthlithro trwy’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Bloc Addysg. Mae’r Cwrt wedi’i balmantu a’i lefel. Mae’r gerddi a’r ffordd tuag at y Faenor yn cynnwys cerrig fflag a llwybrau hoggin; mae’r tŷ wedi’i leoli tua 30 metr o’r ganolfan ymwelwyr ar hyd llwybr carreg fedd. Mae ffordd hoggin wedi’i hyrddio a llwch carreg yn arwain at y gerddi cefn a’r ramp carreg fedd (1:15 a 1:12 am bellter byr) i fynedfa’r twr grisiau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.


  Drysau

  Mae gan y brif fynedfa ddrysau sy’n agor yn awtomatig. Mae gan y drws o’r arddangosfa i’r Faenor a’r gerddi a’r drws o’r siop i’r gerddi agorwyr hygyrch.


  Lifft yn y Ganolfan Ymwelwyr

  Mae lifft platfform sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn i lawr i’r ystafell ddigwyddiadau a’r bar o lefel yr ystafell wydr, y toiledau a’r cyntedd cefn.

  Y Maenordy

  Mae Maenor Llancaiach Fawr yn adeilad rhestredig gradd 1 a godwyd yng nghanol yr 16eg ganrif. Yn dilyn gwaith i’r Faenor yn 2014-2015 rydym wedi gwella hygyrchedd i ymwelwyr ag anableddau. Bellach gall ymwelwyr ag anawsterau symudedd gael mynediad i fwyafrif helaeth y Faenor a gall ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn fynd at bob un ond yr atigau a 2 ystafell ar y llawr cyntaf.

  Mae twr grisiau newydd wedi’i adeiladu yng nghefn y faenor i ddarparu lifft platfform i’r lloriau cyntaf a’r ail a’r grisiau gwastad gwastad i’r lloriau uchaf. Fodd bynnag, ni fu’n bosibl, oherwydd dyluniad a chynllun adeilad y Tuduriaid, ddarparu mynediad cadair olwyn i’r atigau a ddangosir fel chwarteri’r gweision.

  Arwynebau: Mae’r lloriau’n gymysgedd o loriau carreg i lawr y grisiau sy’n anwastad a lloriau derw i fyny’r grisiau. Mae oedran yr adeilad yn golygu nad yw rhai o’r lloriau pren yn wastad ac mae angen gofal trwy’r adeilad.

  Grisiau a grisiau: Gall uchder y grisiau fod yn wahanol ar y grisiau hanesyddol. Nid yw’r uchder grisiau bob amser hyd yn oed o fewn yr un grisiau. Mae rheiliau llaw haearn wedi’u gosod ar y grisiau cerrig, yn enwedig ar gyfer cyrchu’r atigau sydd â grisiau cul a serth iawn ac efallai na fyddant yn addas ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd.

  Drysau: Mae rhai o’r drysau hanesyddol yn sylweddol is na drysau modern a rhaid bod yn ofalus. Nid ydynt wedi cael eu cynyddu gan y byddai hynny’n cael gwared ar wead hanesyddol y Faenor sy’n cael ei warchod gan y gyfraith.

  Gwybodaeth bwysig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn y faenor: Mae dimensiynau’r twr lifft a grisiau newydd yn gyfyngedig oherwydd natur a hanes yr adeilad a dylid ystyried hyn cyn ymweld. Y lifft platfform ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn ac anabl cerdded yw 1080mm wrth 800mm a phwysau llwyth y platfform yw 250kg (2 o bobl). Rydym yn darparu cadair olwyn bresennol i’w defnyddio uwchben y llawr gwaelod os yw’ch cadair olwyn yn fwy na dimensiynau’r lifft.

  Sylwch fod gan y gadair wacáu brys ar gyfer y twr grisiau lwyth pwysau uchaf o 135kg (21 ½ carreg) a rhaid i chi allu trosglwyddo o’ch cadair olwyn i’r gadair frys i gyflawni gofynion y Cynllun Rheoli Tân ar gyfer eich allanfa ddiogel. o’r Faenor pe bai tân neu argyfwng.

  Oherwydd cynllun yr adeilad, dim ond i un defnyddiwr cadair olwyn fod yn uwch na lefel y llawr gwaelod ar unrhyw un adeg y mae ein Cynllun Rheoli Tân yn caniatáu.

  Er bod mwyafrif y faenor (ac eithrio’r atigau) yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, byddwch yn ymwybodol nad yw’r Neuadd Fawr na’r Parlwr, sydd ar y llawr cyntaf, yn hygyrch i gadeiriau olwyn gan fod grisiau a newidiadau gwastad rhwng yr ystafelloedd. Mae’r camau a’r newidiadau lefel hyn wedi’u cydbwyso i alluogi ymwelwyr cerdded â nam symudedd i gael mynediad i’r ystafelloedd ar y llawr cyntaf. Mae rheiliau llaw a chamau lefel ychwanegol wedi’u gosod i oresgyn uchder y grisiau anwastad i raddau helaeth. I’r rhai sy’n methu ymweld â’r Neuadd Fawr a’r Parlwr mae taith rithwir ar gael yn y ganolfan ymwelwyr ar sgrin.

  Lefelau goleuo yn y Faenor: dyluniwyd y lefelau golau yn y faenor i ail-greu’r ansawdd a’r lefelau sy’n briodol ar gyfer tu mewn i’r 17eg ganrif. Mae llusernau corn a golau cannwyll trwy’r faenor. Mae goleuadau isel yn chwarteri’r gweision a rhaid bod yn ofalus ar y grisiau a’r lloriau. Os ydych chi’n cael anawsterau gyda’r lefelau golau, rhowch wybod i weision y faenor a fydd yn cynyddu’r lefelau golau i chi.

  Dolen glyw: mae gennym ddolen glyw gludadwy i’w defnyddio gan y cyhoedd sy’n cael ei chario mewn satchel fel bod y dehonglwyr hanesyddol sy’n portreadu’r gweision yn ymwybodol y gallai fod eu hangen arnoch chi i sefyll yn agosach atoch chi er mwyn sicrhau’r budd mwyaf i’r system dolennau. Byddant yn cydnabod y satchel a fydd yn eu rhybuddio bod angen iddynt sefyll yn agosach atoch heb yr angen i chi ofyn iddynt.

  Eich rhwyddineb: Mae’r dodrefn yn y faenor ar gyfer ei ddefnyddio. Mae seddi ym mhob ystafell. Mae croeso i chi eistedd a chymryd eich amser i fwynhau’r faenor.

  Os oes angen gwybodaeth fanylach arnoch chi neu os ydych chi am archebu ymlaen llaw’r ddolen ddolen glyw neu ddefnyddio cadair olwyn bresennol yn ystod eich ymweliad, yna cysylltwch â ni ymlaen llaw ar 01443 412248 neu drwy e-bost gyda llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk.